Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. Zbyněk Meloun, se sídlem Horoměřice, Za Drupolem, PSČ 252 62, IČ: 76270874 (dále jen „Dodavatel“). Dodavatel není plátcem DPH.
 2. VOP jsou závazné pro všechny objednatele a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice.
 3. Používání dat, zdrojových kódů, veškerých log a grafických výstupů třetími osobami lze jen se souhlasem dodavatele.

II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 1. Objednávka, vždy podepsaná ze strany dodavatele i ze strany objednatele, se stává závazným smluvním vztahem, kterým dochází k vytvoření díla v jeho postupných krocích, které dále specifikují tyto podmínky. Výjimku tvoří dokumenty potvrzené elektronicky ze strany objednatele v systému dodavatele.
 2. Objednávka musí obsahovat zejména:
  • obchodní jméno objednavatele, u právnických osob i právní formu
  • poštovní adresu sídla objednatele (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město či obec)
  • fakturační adresu objednatele
  • IČ objednatele
  • DIČ objednatele
  • kontaktní údaje objednatele (telefon, e-mail)
  • druh objednané služby
  • v odůvodněných případech může provozovatel vyžadovat, aby objednávka byla ze strany objednatele podepsaná
  • identifikační obchodní údaje dodavatele
  • termín dokončení dohodnutého díla
  • definici realizovaného díla, případně řešenou přiloženým dokumentem
  • platební podmínky

III. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Objednatel díla uhradí 100% dohodnuté částky za objednanou službu na účet dodavatele uvedený na příslušné objednávce.
 2. Termín dokončení dohodnutého díla je uveden v objednávce a může se změnit po dohodě mezi dodavatelem a objednatelem.
 3. Sazba ceny za objednané služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání služeb. Dodavatel si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na webových stránkách, pokud není v ceníku uvedené jinak.
 4. Daňový doklad – faktura, je ze strany dodavatele zaslána elektronickou poštou objednateli na email uvedený v objednávce. Na vyžádání je možné zaslat originál daňového doklad – faktury poštou a to za poplatek uvedený v aktuálním ceníku.
 5. V případě nezaplacení fakturované částky do termínu spatnosti jej dodavatel vyzve k uhrazeni a pokud tak nebude učiněno, může zobrazit základní identifikační údaje dlužníka na svých webových stránkách v sekci Dlužníci.

IV. TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

 1. Při vytváření nových webových stránek postupujeme v několika krocích, a to:
  • poptávka webu
  • analýza, kalkulace
  • podpis smlouvy
  • grafický návrh
  • programování webu
  • testování webu
  • SEO optimalizace
  • předání webu, platba
  • technická podpora
 2. Pro kvalitní spolupráci a co nejlepší výsledek je třeba sepsat u složitějších projektů specifikaci, kde jsou definovány jednotlivé vlastnosti a funkce realizovaného díla.
 3. V rámci nově vytvářeného webu automaticky optimalizuje kód pro SEO, vytváří validní kód dle aktuálních norem a pomáhá klienta nasměrovat, jakým způsobem sepsat obsah stránek a jaké v něm používat výrazy a klíčová slova.
 4. Zveřejnění webového projektu se realizuje zkopírováním z testovacího umístění na oficiální webhosting. Standardně implementujeme naše projekty u společnosti INTERNET CZ, a.s. provozující webhosting pod značkou Forpsi – zde pomáháme klientovi s kompletním servisem od registrace, objednání po dodatečné konfigurace. Pokud klient požaduje umístění na jiný webhosting, plně zodpovídá za standardní konfiguraci serveru a podporu požadovaných vlastností webhostingu. Pokud by bylo třeba, pro nasazení na jiný webhosting, provést zásadní změny projektu, bude tento čas počítán jako vícepráce. Standardní konfigurace webserveru:
  • OS Linux + Apache
  • PHP 5.4+
  • MySQL s administračním rozhraním phpMyAdmin
  • SAFE_MODE off
  • MOD_REWRITE, MOD_DEFLATE, MOD_EXPIRES
  • HTACCESS konfigurace
  • stejný vlastník pro FTP i webový server
 5. K webu i administračnímu rozhraní má klient přístup před zveřejněním kvůli otestování a vyzkoušení administračního rozhraní. Celé rozhraní má stručný manuál s popisem klíčových prvků, ale je dostatečně návodné pro okamžitou práci. Dle požadavků klienta lze realizovat jedno školení v komplexním používání administračního rozhraní a to vzdáleně např. přes skype nebo na dohodnutém místě. Konzultace jednotlivých vlastností nebo případných nejasností probíhá později v rámci technické podpory.

V. ÚPRAVY DÍLA, NOVÉ FUNKCE

 1. Úpravy na díle, na které se nevztahují reklamační podmínky, jsou považovány za nové funkce nebo vlastnosti díla a dodavatel je oprávněn si za tyto účtovat adekvátní částku.
 2. Odhad ceny dodavatelem za úpravy musí být schválen objednatelem. Za autorizovaný požadavek na úpravu se považuje ať papírová objednávka, nebo jen pokyn k úpravě zaslaný a odsouhlasený odpovědnou osobou formou emailu. Teprve poté je realizována vlastní úprava.
 3. Po dokončení úpravy je klientovi zaslán informační email a je vyzván k otestování funkce či ověření stavu, obsahu a vzhledu úpravy. Pokud uživatel nereaguje nebo nezašle nesouhlasné stanovisko, je úprava považována za dokončenou.
 4. Ceny úprav pro jednotlivé klienty a projekty evidujeme jako samostatné položky. Fakturujeme buď okamžitě, nebo po nashromáždění vyšší částky k fakturaci, běžně více jak 1000,- Kč.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Objednatel má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně dodavatele. Zároveň je oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně dodavatele vznikla, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 30 dní ode dne, kdy objednavatel chybu zjistil, nebo mohl zjistit.
 3. Reklamaci je objednavatel oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla dodavatele, e-mailem na příslušnou adresu uvedenou v sekci Kontakty na těchto stránkách u příslušného dodavatele), přičemž reklamace musí být doručena dodavateli. Dodavatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 30 dní ode dne jejího převzetí.
 4. Chybou na straně dodavatele není, pokud služby nejsou u objednavatele dostupné v důsledku výpadku připojení objednavatele na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které dodavatel nezodpovídá.
 5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních služeb.

VII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

 1. Dodavatel nezodpovídá za škodu, která může objednateli nebo třetím osobám vzniknout používáním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Náplní činnosti dodavatele projektu a mezi jeho povinnosti nepatří zpracování osobních údajů, pokud to není konkrétně specifikováno v písemné zadávací dokumentaci, tzv. specifikaci projektu. Dle EU 2016/679 (General Data Protection Regulation) zpracovatelem nejsou osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak správcem osobních údajů), se mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji zpracovávanými tímto správcem, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.
 2. Dodavatel projektu se zavazuje k mlčení o veškerých bezpečnostních opatřeních projektu, které by se dozvěděl nebo se kterými by přišel do styku při návrhu a realizaci projektu. Při jakémkoliv, i nahodilém, přístupu k osobním údajům bude tyto údaje chránit a zejména nezpřístupní a nepředá údaje nikomu dalšímu.
 3. Údaje potřebné pro spolupráci s právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami, jejichž údaje uchováváme v rozsahu nutném pro fakturaci, udržitelnost projektů a splnění právních povinností a zákonných termínů, jsou dostupné pouze oprávněným osobám pracujícím na projektu.

IX. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi smluvními stranami, se smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným rokováním, s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.
 2. Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle smlouvy nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje formou zveřejnění na webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 2. Smlouva může být změněna či doplněna na základě souhlasu obou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran; tím není dotčeno ustanovení odst. 1 tohoto článku VOP.
 3. Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce třetím osobám. Dodavatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji objednavatele, budou zachovávat mlčenlivost o nich a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu dotyčné osoby. Tímto ustanovením nejsou dotknuté povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/anebo rozhodnutí dotknutých orgánů.
 4. V případě, že se některá ustanovení smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm smluvní strany projevily. Do doby dosažení dohody se namísto takovýchto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.
 5. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou smluvních stran ve smlouvě.

Tyto VOP nabývají platnosti 1.7.2018.

 

__________

1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.nastartujto.cz, který je provozován Zbyňkem Melounem, se sídlem Horoměřice, Za Drupolem, PSČ 252 62, IČ: 76270874. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Zbyňkem Melounem, se sídlem Horoměřice, Za Drupolem, PSČ 252 62, IČ: 76270874 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery
(dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je Zbyňkem Melounem, se sídlem Horoměřice, Za Drupolem, PSČ 252 62, IČ: 76270874

2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Závazně objednávám ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@nastartujto.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@nastartujto.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 5000,-
Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 6. těchto VOP, a to pod body Platba bankovním převodem, Platba kartou. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Platba bankovním převodem
 • Platba kartou

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
V případě výměny zboží ve lhůtě 0-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 0-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet
vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
  po uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 0-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této Smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného touto Smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat podle právního řádu České republiky jako rozhodce Mgr. Daniel Janda, nar. 1.4.1971, bytem Brno, Fillova 105/8, PSČ: 638 00. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu ČR a bude uplatněna zásada spravedlnosti.

Náklady rozhodčího řízení tvoří:
a) poplatek za rozhodčí řízení činí 5 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,–Kč. Poplatek představuje odměnu rozhodce. Na odůvodněnou žádost může rozhodce poplatek snížit;
b) zvláštní náklady vzniklé v souvislosti s projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanoveni Občanského soudního řádu. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.