NASTARTUJEME VAŠE PODNIKÁNÍ

Všeobecné obchodní podmínky

Digitální agentura NASTARTUJTO s.r.o.
se sídlem Stehlíkova 1012/25, Praha-Suchdol, 165 00
IČ: 08857431, DIČ: CZ 08857431
(dále jen „dodavatel“)
pro právní vztahy uskutečňované v rámci služeb poskytovaných dodavatelem klientovi a
propagované na internetových stránkách www.nastartujto.cz

I. Vymezení pojmů
1.1. Tyto obchodní podmínky dodavatele (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv, jejichž předmětem je
především tvůrčí duševní činnost, zejména vytvoření a správa internetových stránek s
následnou technickou podporou, webhosting, příprava marketingových akcí a strategie,
vytvoření logotypů a propagačních materiálů všeho druhu (včetně videa) dodavatelem
pro objednatele, který se zavázal za vyvinutou činnost dodavateli zaplatit (dále jen
„smlouva o dílo“ či „dílo“), uzavírané mezi dodavatelem a objednatelem jako
podnikatelem, (dále jen „klient“). Dodavatel a klient si před započetím činnosti podle
smlouvy o dílo dohodli výši ceny, kterou klient objednateli za provedenou činnost
zaplatí (dále jen „cena za dílo“).
1.2. Dílem se tedy může rozumět i předmět kupní smlouvy, bude-li mezi smluvními
stranami tento smluvní typ uzavřen, či výsledek jiného smluvního typu, který se smluvní
strany rozhodly uzavřít.

II. Předsmluvní skutečnost a uzavření smlouvy o dílo
2.1. Veškerá prezentace služeb dodavatele je informativního charakteru a dodavatel není
povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Od obchodních podmínek je možné se písemně odchýlit ve sjednané smlouvě o dílo,
bude-li uzavřena v písemné formě (tedy i prostřednictvím elektronické komunikace).
Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
2.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít
pouze v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek. Jestliže se jedna nebo více částí těchto obchodních podmínek
stane z jakéhokoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
2.5. Klient vyjádřil svobodnou vůli vstoupit do smluvního vztahu s dodavatelem, jehož
služby jsou inzerovány na internetových stránkách umístěných na přístupové adrese
nastartujto.cz. Klient objednal u dodavatele služby a ten objednávku služeb potvrdil
vystavením zálohové faktury ve výši 50% + případné DPH ceny za dílo a zaslal ji v
elektronické podobě na elektronickou adresu klienta. Po obdržení zálohové faktury
klient tuto zálohovou fakturu dodavateli na bankovní účet určený v zálohové faktuře
uhradil. Okamžikem uhrazení zálohové faktury vznikl mezi dodavatelem a klientem
smluvní vztah ze smlouvy o dílo.

III. Platby a cena za dílo
3.1. Cena za dílo se odvíjí především od ceníku služeb umístěného na webových stránkách
dodavatele. Smluvní strany si mohou dohodnout jinou cenu za dílo s ohledem na
konkrétní situaci a požadavky klienta. Nebude-li sjednána odchylka od ceníku, má se za
to, že cena za dílo byla sjednána ve výši podle ceníku v době uzavření smlouvy o dílo.
3.2. Klient bude provádět platby bezhotovostně na bankovní účet uvedený dodavatelem ve
fakturách, případně na jiných obchodních listinách, a při těchto platbách bude zadávat
rovněž variabilní symbol, kterým bude číslo faktury. Závazek klienta uhradit platbu je
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.
3.3. Klient prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti, že činnost dodavatele spočívá
především v kreativní duševní činnosti, jejíž rozsah nelze často v době uzavírání
předjímat. Klient je tak povinen své představy a návrhy předložit dodavateli v ucelené
formě ještě před uzavřením smlouvy o dílo, aby dodavatel mohl náležitě určit rozsah své
budoucí činnosti a sdělit klientovi cenu za dílo.
3.4. Pokud klient po uzavření smlouvy o dílo bude měnit své představy o výsledku činnosti
dodavatele a dodavatel v důsledku této změny bude nucen zakázce (dílu) věnovat více
času, bude se jednat o vícepráce, na jejichž zaplacení vznikne dodavateli právo.
Dodavateli vznikne takto právo na zaplacení každé, byť jen započaté hodiny, a to ve
výši podle zveřejněného ceníku na internetových stránkách dodavatele. Dodavatel je
oprávněn posečkat s dalším prováděním díla do doby, než bude klientem zaplacena
zálohová faktura na vícepráce.
3.5. Obě smluvní strany jsou při provádění díla povinny si poskytovat součinnost a podle
možností vycházet druhé smluvní straně vstříc.
3.6. Klient se zavazuje zaplatit zbylých 50% ceny za dílo + případné DPH poté, co
dodavatel dokončení díla klientovi oznámí a zašle mu vystavený daňový doklad –
fakturu znějící na celkovou částku, od které bude odečtena již uhrazená záloha na
základě vystavené zálohové faktury.
3.7. Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že v případě, že dílo již převezme a dojde k závěru,
že objednané dílo vykazuje vady, je povinen i v tomto případě zaplatit zbylých 50% ceny za
dílo + případné DPH na základě konečné faktury a nápravy případných vad díla se
domáhat reklamací v rámci odpovědnosti za vadné plnění dodavatele, bude-li se jednat
o takovou vadu, za kterou dodavatel odpovídá.
3.8. Splatnost faktur vystavených dodavatelem klientovi, pokud nebude mezi stranami
sjednáno jinak, bude činit 15 kalendářních dnů od vystavení faktury.

IV. Provádění díla
4.1. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat svědomitě a dílo provést včas a
řádně s náležitou odbornou péčí. Současně je povinen brát v potaz oprávněné zájmy
klienta a upozornit ho například na nevhodnost pokynu či klientem předané věci, která
se má v rámci provádění díla užít. Pokud bude klient i přes toto upozornění na pokynu
či na užití této věci trvat, je povinen toto dodavateli písemně potvrdit.
4.2. Dodavatel je povinen dokončit dílo v termínu, který byl mezi ním a klientem sjednán. S
ohledem na skutečnost, že dodavatel může mít s prováděním či dokončením díla
zpoždění vyvolané vyšší mocí – jako je například výpadek internetu či webhostingových
serverů, je dodavatel oprávněn dodat dílo v dodatečné lhůtě pěti pracovních dnů, aniž
by se jednalo o prodlení dodavatele. Klientovi se tak doporučuje, aby sjednaný termín
dokončení díla nepovažoval za fixní. Po uplynutí zmíněných pěti pracovních dnů vzniká
klientovi právo z odpovědnosti za vadné (pozdní) plnění – viz níže. Dodavatel je však
povinen provádět dílo tak, aby dílo dokončil ještě před sjednaným termínem pro
dokončení díla.
4.3. V případě delšího prodlení dodavatele, než shora zmíněných pět dní, je dodavatel
ochoten dohodnout se s klientem s přihlédnutím k míře zavinění a ostatním okolnostem
na peněžité či jiné kompenzaci.
4.4. Klient prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti, že činnost dodavatele je často závislá na
včasném dodání podkladů od klienta (grafické či textové soubory, naskenované
písemnosti, aj.), proto se lhůta pro dokončení díla posouvá o počet dnů, v jakém bude
klient v prodlení s dodáním patřičných podkladů. V konkrétním případě se podle
okolností poptávané služby může za dodání podkladů považovat rovněž náležitá
specifikace funkcionality či parametrů klientem. Naopak dodavatel v případě absence
jasného vymezení úkolu vyzve klienta k jasné specifikaci.
4.5. Pokud bude klient v prodlení s dodáním patřičných podkladů delším než pět pracovní
dny od dodatečné výzvy dodavateli klientovi k dodání patřičných podkladů, může
dodavatel prodloužit lhůtu pro dokončení díla až o jeden kalendářní měsíc, protože
bude nucen zahájit činnost pro jiného zákazníka, který poskytl všechny podklady včas.
4.6. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o počet dní, kolik trvalo případné prodlení
klienta s úhradou jakékoliv faktury vystavené dodavatelem klientovi.

V. Předání díla
5.1. Způsob předání díla se liší podle povahy konkrétní smlouvy o dílo. S ohledem na to, že
většina činnosti dodavatele spočívá ve vytvoření nehmotného výsledku, dohodly se
smluvní strany, že dílo je předáno okamžikem sdělení dodavatele o ukončení díla. Toto
sdělení bude zpravidla následovat po ukončení testovacího provozu díla (bude-li to
povaha díla umožňovat) a odsouhlasení klienta, že s dílem takto souhlasí. Klient se tak
zavazuje během případného testovacího provozu vytknout dodavateli případné vady či
nedostatky, který je napraví. Okamžikem předání díla se další činnosti dodavatele na díle
budou považovat za vícepráce a fakturovány budou podle platného ceníku, pokud
nebude mezi stranami uzavřena servisní smlouva.
5.2. V případě, že klient objedná u dodavatele služby, jejichž výsledkem bude hmotný produkt
(např. vizitky či jiný propagační materiál), dohodnou si smluvní strany setkání, kde dojde
k předání.
5.3. Dodavatel s klientem dohodli výhradu vlastnictví, a to tak, že bude-li výsledkem činnosti
dodavatele hmotný produkt, nabyde klient vlastnictví k těmto věcem okamžikem
zaplacení ceny za dílo včetně případného DPH v plné výši.
5.4. Bude-li předmětem smlouvy o dílo mezi smluvními stranami příprava a správa
webových stránek a klient bude požadovat přístup k redakčnímu systému webových
stránek, pak smluvní strany dohodly, že dnem předání je zaslání přístupových údajů
dodavatelem klientovi.
5.5. Pokud o to některá smluvní strana požádá a k předání již došlo či dojde bezprostředně,
musí druhá smluvní strana poskytnout náležitou součinnost a především podepsat
převzetí, pokud k němu již došlo či bezprostředně dojde.

VI. Odpovědnost za vadné plnění
6.1. Pokud po předání díla či věci dojde k výskytu jakékoliv vady a klient tuto vadu dodavateli
oznámí a v případě, že předmětem smlouvy o dílo byla i údržba či správa díla (tzv. servisní
smlouva), napraví dodavatel tento závadný stav v rámci tohoto smluvního vztahu.
6.2. V případě, že smluvní strany mezi sebou neuzavřely servisní smlouvu, je klient oprávněn
v případě, že výsledkem činnosti dodavatele byla hmotná věc, požadovat dodání nové
věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo, pokud se vada
týká pouze součásti věci, může klient požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má klient právo na bezplatné odstranění vady. Vše v tomto ustanovení
uvedené může však klient požadovat pouze v případě, že dodavatel před konečnou
výrobou (tiskem) nepožádal klienta o potvrzení návrhu, který měl sloužit jako finální
podklad pro výrobu (tisk) díla a klient návrh neodsouhlasil (korektura).
6.3. Dodavatel neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení
na monitoru a tiskovou technologií. Vzhledem k technickým specifikům digitální
tiskové technologie používané pro tisk nemůže klient trvat na přesné barevné shodě
zadaných barev, pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku ke
korektuře. Klient je srozuměn s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách
nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně dodavatele.
6.4. V případě, že výsledkem činnosti dodavatele bude nehmotný substrát a klient objeví na
díle vadu a oznámí ji dodavateli, aniž by byla mezi nimi uzavřena servisní smlouva,
nevzniká mezi dodavatelem a klientem právní vztah z odpovědnosti za vadné plnění,
neboť veškeré případné nedostatky či vady měly být klientem vytknuty v době
testovacího provozu, nikoliv v době, kdy již bylo/je dílo předáno. Oprava, revize či
podobné činnosti tak budou moci být dodavatelem fakturovány jako vícepráce.
6.5. Klient prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v případě, kdy do díla zasáhne a smluvní
strany budou vázány servisní smlouvou, bude v případě sporu nucen prokázat, že
případnou vadu způsobil dodavatel, nikoliv klient. Smluvní strany sjednaly, že nutnost
prokazovat porušení povinnosti splnit dílo řádně je v případě sporu přenesena na
klienta okamžikem, kdy mu budou zaslány přístupové údaje k webovým stránkám,
pokud jejich vytvoření bylo předmětem smlouvy o dílo.

VII. Vyloučení odpovědnosti
7.1. V rámci poskytování svých služeb využívá dodavatel webhostingové služby společnosti
WEDOS Internet, a.s. IČ: 28115705, sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad
Vltavou, sp. zn.: KS v Českých Budějovicích B 1886 (www.wedos.cz). Smluvní strany
tak v případě, že dojde k poškození serverů, jejich výpadku či k jiné dodavatelem
neovlivnitelné skutečnosti, která bude mít za následek vznik škody (újmy), vylučují
odpovědnost dodavatele za takto nastalou škodu. V případě, že v důsledku takto
příkladmo uvedených skutečností dojde k vadě díla a mezi stranami nebude uzavřena
servisní smlouva, zavazuje se klient dodavateli za tyto opravy zaplatit podle platného
ceníku, pokud nevyužije služeb jiného subjektu.
7.2. Klient prohlašuje, že pokud využívá webhostingových služeb jiných, než dodavatel,
vylučuje tím jakoukoliv odpovědnost dodavatele za správu a údržbu takových webových
stránek.
7.3. Klient a dodavatel pro nespornost konstatují, že v případě objednání služeb, které
budou mít za cíl zvýšení podnikatelské úspěšnosti klienta (především marketingové
služby), nenese dodavatel odpovědnost za úspěch či neúspěch takové marketingové
apod. akce, a to zejména s ohledem na využití služeb třetích stran.
7.4. Klient přebírá odpovědnost za obsah marketingových sdělení, který je obsahem či
součástí díla a zprošťuje dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími stranami.

VIII. Autorská práva
8.1. Autorská majetková práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny
dodavatelem pro klienta, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny za dílo, klientovi.
8.2. Klient a dodavatel sjednávají licenční výhradu, tak, že klient je oprávněn užívat grafické
prvky a webové stránky (pokud tyto byly předmětem smlouvy o dílo), případně jiná
autorská díla vytvořená dodavatelem, až úplným zaplacením plné výše ceny za dílo.
Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
8.3. Klient je povinen zajistit si veškerá oprávnění k užití autorských děl (např. fotografie,
videa, texty), která budou užita například pro tvorbu webových stránek. Tato oprávnění
k užití není dodavatel schopen jakkoliv přezkoumávat, pokud se nebude jednat o zřejmý
zásah do práv třetích osob.
8.4. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze
použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku klientem.
8.5. Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit na vlastní náklady vzorek či kopii díla a tyto
záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu klienta.
8.6. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým
materiálům i obchodní jméno klienta, případně období realizace zakázky.

IX. Souhlas s obchodními sděleními
9.1. Klient souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu
klienta, které nebudou častější než 4x za kalendářní rok.
9.2. Klient současně souhlasí s tím, že mu klient bude zasílat vhodná upozornění týkající se
např. nenadálých situací souvisejících s provozem jeho webových stránek, sociálních sítí
či jiných objednaných služeb.

X. Sankce za pozdní placení
10.1. V případě, že na straně klienta dojde k prodlení se zaplacením pohledávky uvedené ve
faktuře vystavené dodavatelem, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve
výši 0,5% denně z dlužné částky bez DPH, a to až do zaplacení pohledávky dodavateli.
10.2. Vznikem povinnosti klienta uhradit smluvní pokutu není dotčena jeho povinnost platit
smluvní úroky z prodlení či náhradu škody (újmy).
10.3. Je-li klient v prodlení se zaplacením pohledávky uvedené ve faktuře, nebo její části,
náleží dodavateli rovněž smluvní úroky z prodlení ve výši 10% p.a., a to až do zaplacení
pohledávky.
10.4. Klient je v prodlení, nesplní-li svůj závazek zcela k poslednímu dni lhůty určené pro
splnění jeho závazku ve faktuře.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2018.